FIND DIT KRYDSTOGT

Angiv ønsket rejseperiode
Angiv ønsket destination
Angiv ønsket afrejsehavn
Angiv ønsket rederi
Angiv ønsket skib
Angiv varighed

Almindelige rejsebetingelser

Nedenstående betingelser og vilkår er udarbejdet efter gældende regler og lovgivning.

Bestilling af rejser

Bestilling af rejser kan ske via telefon, brev, internet samt personlig henvendelse på vor adresse. Bestilling er bindende for Krydstogt Eksperten samt kunden når depositum er indbetalt. Ved indbetaling af depositum eller rejsens fulde pris, har kunden samtidig læst og accepteret de almindelige bestemmelser.

Betaling

For krydstogter, flybilletter og hoteller i forbindelse med krydstogter, sker betalingen i 2 rater:

  • 1. rate er depositum. Beløbet afhænger af rederi. Beløbet betales omgående ved bestilling, iflg. dato på bestillingsbekræftelse.
  • 2. rate er restbeløbet der skal indbetales min. 60 dage før afrejse.

Ved bestilling af fly-, tog- og busrejser betales disse beløb fuldt ud sammen med depositum af rejsen.

For visse typer af arrangementer, såsom grupperejser, kan der kræves en større del indbetalt som depositum.

Tillæg

I rejsens pris er der ikke inkluderet drikkevarer og udflugter med mindre det tydeligt er anført. Ved visse selskaber kommer der endvidere også tillæg for drikkepenge/servicecharge.

Rabatter

På visse hoteller/krydstogter ydes der børnerabat, dog kun hvis rejsen inkluderer 2 andre fuldt betalende. Alderskrav for børnerabat er variabel fra rederi til rederi. Barnets alder gælder ved ankomsttidspunktet. Ved børnerabat er det kundens pligt at medbringe gyldig legitimation for dokumentation af barnets alder, ellers kan børnerabatten bortfalde.

Rejsens pris

De anførte priser på rejser er beregnet ud fra gældende valutakurser samt skatter og afgifter pr. 1/1-2012. Ved store udsving i disse forbeholder Krydstogt Eksperten sig retten til under særlige omstændigheder at ændre eventuelle priser for allerede bestilte rejser og transport.

Bagage

Krydstogt Eksperten har intet ansvar for bagage under transport samt under ophold på rejsemålet. Krydstogt Eksperten anbefaler at der tegnes en rejseforsikring med bagagedækning. Se eventuelt mere under forsikring.

Udefra kommende begivenheder

Krydstogt Eksperten påtager sig intet ansvar for situationer opstået som følge af krig, strejke, lock-out, olie- og benzinrationering, forsinkelser på fly, tog og bus, lukning af grænser, epidemier, natur- og forureningskatastrofer samt anden force majeure.

I henhold til samme situationer som beskrevet ovenfor forbeholder Krydstogt Eksperten sig retten til at aflyse bestilte rejser.

Ændring af rejser

Skulle der opstå forhold som er uden for Krydstogt Ekspertens kontrol, forbeholdes retten til at ændre i rejsen til alternativer af samme standard. Krydstogt Eksperten bestræber sig på at meddele dette til kunden inden ankomst. Krydstogt Eksperten kan uden varsel ændre på en eventuelt bestilt rejserute såfremt det ikke forlænger rejsen med mere end 5 timer.
 
Ændring af bestilt rejse anses som en annullering og en ny bestilling. Skulle der opstå behov for at ændre et navn vil omkostningen for dette afhænge af rederiet/flyselskabet.

Kundens afbestilling af rejse

Krydstogter: Der henvises til bestillingsbekræftelsen under afsnittet ”annulleringsgebyr for afbestilling af rejsen”.

Fly, bus og tog: Der gøres opmærksom på at udstedte fly- bus- og togbilletter ikke refunderes.

Hotel: Med mindre andet er angivet i bestillingsbekræftelsen, er hotellerne ikke-refunderbare.
 
Ved afbestilling af en eller flere deltagere i grupperejser som medfører ændringer i priser (såsom grupperabatter), påføres de øvrige deltagere i grupperejsen en eventuel ekstraomkostning. Ved afbrydelse af påbegyndte rejser ydes ingen refundering - der henvises til egne forsikringer. Der gælder særlige regler for afbestilling af grupperejser.

Ved afbestilling pga. sygdom anbefales det at tegne en afbestillingsforsikring igennem Krydstogt Eksperten, som genforsikrer denne gennem Gouda Rejseforsikring. Rejseforsikring udgør 6% af rejsens pris. Præmien betales sammen med rejsens depositum.

Kontrol af bestillingsbekræftelse

Det pålægger kunden at kontrollere oplysningerne på bestillingsbekræftelsen og at disse er korrekte. Det være sig navne, tidspunkter, forsikringer og tillæg m.m.
Det pålægger også kunden at medbringe alle nødvendige dokumenter såsom pas og billetter. Bemærk at for- og efternavne skal være det samme i bestillingsbekræftelsen og pas. Overholdes ankomsttidspunkter ikke ydes der ingen refundering.

Kundens ansvar

Kunden er forpligtet til at overholde gældende ordensbestemmelser på rejsemål samt transportmidler samt at optræde så eventuelle medrejsende ikke generes. Kunden hæfter selv for inventar på rejsemålet og er erstatningspligtig direkte overfor rejsemålets ejer. Overholdes ovenstående betingelser ikke forbeholder Krydstogt Eksperten sig retten til at afbryde rejsen uden kompensation og eventuelle udgifter forbundet hermed samt hjemtransport er for kundens egen regning. Krydstogt Eksperten er i sådanne tilfælde berettiget til at opretholde rejsens fulde pris. Kunden er i øvrigt ansvarlig efter almindelige erstatningsregler overfor hotel, udlejer, rejsebureau eller transportselskab. Kunden er forpligtiget til at overholde alle gældende rygeregler.

Pas

Gyldig pas skal være gyldigt i minimum 6 måneder efter hjemkomst og skal altid medbringes i både medlems- og ikke medlemslande af Schengen. Kunden skal selv undersøge gældende visumregler.

Særligt for krydstogtkunder gælder at passet skal være gyldigt 6 måneder efter krydstogtets afslutning.

Visum

Det er kundens eget ansvar at søge visum og have de rette dokumenter med på rejsen.

Læs: http://www.krydstogteksperten.dk/Krydstogt-information/pas-visum-og-anden-dokumentation.html

Medicin/graviditet

Ved medbringelse af medicin er det kundens eget ansvar at sørge for udfyldelse af nødvendige dokumenter samt undersøge gældende regler på rejsemålet.

Krydstogter: Ved MSC Cruises kan man som gravid deltage i et krydstogt til man er i 24. svangerskabsuge. Ved Royal Caribbean kan man deltage i krydstogt til man er i 24. svangerskabsuge, samtidig med de forlanger en lægeerklæring på at man er i form og i stand til at rejse. Der kan være forskellige regler afhængig af rederi. HUSK altid at oplyse om eventuel graviditet, så vi kan være sikre på at reglerne overholdes.

Der kan være særregler i forbindelse med krydstogter med 2 eller flere dage til havs.

Overholdes reglerne om graviditet ikke, afvises gæsterne ved check-in uden muighed for refusion.

Fly: Gravide bør ved flyrejser altid medbringe lægeerklæring. Gravide der afrejser mindre end 8 uger før forventet termin kan ikke deltage i fly- tog- og busrejser.

Forsikring

Kunden er selv ansvarlig for at have tegnet alle nødvendige forsikringer i forbindelse med rejsen, det være sig ansvars-, ulykkes-, rejsegods- samt forsikring for hjemtransport. Herudover kan tegnes tillægsforsikringer såsom erstatningsrejse, hjemrejseforsinkelse, sygeledsagelse samt død og invaliditet. Forsikringerne kan tegnes gennem Krydstogt Eksperten som videresælger forsikringer for Gouda Rejseforsikring.

Ved sygdom opstået under rejsen er det kundens ansvar at afholde alle udgifter forbundet dermed og gemme bilag på læge- og sygehusbehandling, ophold ved samme samt eventuel hjemrejsetransport og gemme alle bilag og dokumenter til eventuel afregning med eget forsikringsselskab.
 
Kunden skal selv sørge for at medbringe det gule sygesikringsbevis som gælder for sygdom på ferierejser indenfor EU´s grænser. Pr. 1. januar 2008 dækkes hjem-transport i forbindelse med sygdom ikke af det gule sygesikringsbevis.

Læs mere: http://www.krydstogteksperten.dk/Krydstogt-information/rejseforsikring.html

 

Erstatningsansvar (Begrænsninger)

Flyselskaberne har altid det direkte ansvar for korrekt gennemførelse af transporten efter Warszawa og Montreal konventionerne, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven. 

Krydstogt Eksperten begrænser sit ansvar til de på enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa og Montreal konventionerne for luftbefordring, Athen konventionen og EU forordning 392/2009  for befordring til søs og COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007  for jernbanebefordring.

Krydstogt Ekspertens erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som gælder for de transportører, der har det direkte ansvar for befordringen.

Den gældende SDR kurs (XDR) findes på www.nationalbanken.dk


Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa og Montreal konventionerne er sat til:

Ved passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR – såfremt flyselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt, eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel
Ved skader der skyldes forsinkelse af persontransport: 4.694 SDR
Ved ødelæggelse, beskadigelse, bortkomst eller forsinkelse af bagage: 1.131 SDR

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athenkonventionen og EU Forordning 392/2009 er sat til:

Ved passagerers død eller tilskadekomst: 250.000 SDR til 400.000 SDR – alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld
Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2.250 SDR
Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side
Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: 3.375 SDR

Såkaldte ”værdigenstande” erstattes ikke efter regelsættene.

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 er sat til:

Ved passagerers død eller tilskadekomst: 175.000 SDR
Ved tab af, eller skade på genstande: 1.400 SDR
Ved helt eller delvist tab af et køretøj: 8.000 SDR
Ved skade på genstande efterladt i køretøjet: 1.400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side.

 

Reklamationer

I henhold til Loven om Pakkerejser §22 gælder følgende:

Vil den rejsende påberåbe sig en mangel ved pakkerejsen, skal den rejsende give Krydstogt Eksperten meddelelse herom uden unødig forsinkelse, efter at den rejsende har konstateret manglen

Er Krydstogt Eksperten ikke blevet informeret om eventuelle fejl og mangler og derfor ikke har haft mulighed for at udbedre disse på rejsemålet, bortfalder retten til senere reklamation og evt. refundering af rejsens pris helt eller delvis.
 
Skriftlige klager skal være Krydstogt Eksperten  i hænde senest 4 uger efter hjemkomst med angivelse af årsag til reklamation samt bestillingsbekræftelses nummer. Eventuelle tvister kan indklages til Rejse-Ankenævnet.

Krydstogt Eksperten tager forbehold for trykfejl i kataloger, prislister og på vores hjemmeside.

 

Privatlivspolitik - GDPR.

Ordlyden i denne Privatlivspolitik er gældende for både kunder og leverandører.

Senest revideret 25. maj 2018

1. Om os

Krydstogt Eksperten er et danskejet rejsebureau med 100% fokus på salg af krydstogtrejser.

Vores adresse er:
Krydstogt Eksperten
Torvet 3
6640 Lunderskov
Tlf. 6914 7355
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Cvr. 1473 2306

2. Personoplysninger
Personoplysninger dækker over de informationer der kan identificere eller beskrive en person. Oplysningerne kan være af forskellig karakter og karakterisret ved at være mere eller mindre følsomme.

Vi opbevarer KUN oplysninger som er nødvendige, for at kunne betjene dig i henhold til dit eget ønske.
            • Forespørgsel på en rejse/udarbejdelse af tilbud
                 o Navn
                 o Adresse
                 o Alder
                 o Telefonnr
                 o Mailadresse


            • Bestilling af rejse
                  o Navn
                  o Adresse
                  o Fødselsdato
                  o Telefonnr
                  o Nationalitet
                  o Mailadresse
                  o I særlige tilfælde:
                            - Fødevareallergi
                            -  Handicap
                            -  Pasnr
                            -  Loyalitets klub numre
             • Nyhedsbrev
                    o Navn
                    o Mailadresse

Vi gemmer aldrig oplysninger som:
             • Kreditkortoplysninger
             • Bank oplysninger
             • CPR nummer

 

3. Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

Dine oplysninger bruges alene til at betjene dig (efter dit eget ønske) i forhold til at udarbejde tilbud, sælge en rejse eller sende vores Nyhedsbrev.

Dine informationer videregives ALDRIG til 3. part, med mindre 3. part er nødvendig for at kunne betjene dig. Et eksempel herpå er krydstogtrederier, luftfartselskaber, forsikringsselskaber og hoteller.

Der er indgået Databehandler aftaler med alle vores samarbejdspartnere (krydstogtrederier, luftfartselskaber, forsikringsselskaber, hoteller mm), som sikrer, at de heller ikke kan bruge dine oplysninger til andet end det der er nødvendigt for at vi kan betjene dig efter dit ønske.

4. Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med bogføring mv.

5. Dine rettigheder og pligter

Du kan til enhver tid anmode om en udskrift af de oplysninger vi har registreret om dig, ligesom du til enhver tid kan bede om at få dine data slettet.

Evt. sletning forudsætter dog, at vi ikke er lovmæssig forpligtet til at gemme registreringerne fx af hensyn til Regnskabsloven.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte Niels B. Petersen som er udpeget som dataansvarlig ved Krydstogt Eksperten.

Henvendelse kan ske på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Klage over Krydstogt Ekspertens behandling af dine personoplysninger kan ske til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

6. Ændringer og præciseringer

Privatlivspolitikken kan ændres, tilpasses og justeres løbende, så vi til enhver tid lever op til gældende regler.

 

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og vær først til at få de bedste tilbud.